Help Center

ข้อกำหนด และ เงื่อนใขของคีโน

1. การยอมรับและเหตุผลของการวางเดิมพัน

 1. บัญชีของผู้เล่น

  ผู้เล่นต้องใช้เงินจากบัญชีของผู้เล่นเองในการเดิมพัน และการวางเดิมพัน จะถูกยกเลิก หากยังไม่มียอดเงิน หรือ การโอนเงินไปยังบัญชีคีโนของผู้เล่น

 2. ยืนยันการเดิมพัน

  การเดิมพันใดๆที กระทำโดยผู้เล่นเองโดยมีการยืนยันและได้รับหมายเลขบิลเดิมพันจากเอ็ม88แล้วจะไม่สามารถยกเลิกได้ ยกเว้นการเดิมพัน หรือ บิลเดิมพันใดๆที่มีการประกาศแจ้ง ยกเลิกเนื่องจาก การออกผลและ ปรับยอดเงินไม่ถุกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนใข

 3. การบันทึกผลการเดิมพันที่ถูกต้อง

  อย่างไรก็ตาม เอ็ม88 จะไม่ยอมและรับผิดชอบ สำหรับความละเลยหรือไม่ใส่ใจกับข้อมูลทีอยู่บนเว็บไซต์

 4. การหักยอดเดิมพัน / ยอดเดิมพันทียังไม่มีผล

  หลังจากมีการวางเดิมพันยอดเงินเดิมพันจะถูกหักออกจากบัญชีเอ็ม88 ของผูเล่น และ เอ็ม88 มีสิทธิ์ที่จะยังไม่คืนเงิน สำหรับการเดิมพันที่กระทำหรือวางโดยผู้เล่น สำหรับรายการล่วงหน้า หรือ ที่ยังไม่มีผลอย่างเป็นทางการ สำการเดิมพันเหล่านี้ จะเสร็จสมบรณ์เมื่อทราบผลการชนะ โดยหาก ผู้เล่น ชนะ เงินที่ได้จากการชนะจะ โอนเข้าบัญชีของเอ็ม88 ในเวลาเดียวกัน

 5. โอนเงินสำหรับการชนะเดิมพัน

  ยอดเงินทีชนะ จะทำการโอนไปที่บัญชีเอ็ม88 ของผู้เล่นโดยอัตโนมัติตามเวลาทีเหมาะสม แต่อย่างไรก็ตามหากมีการตรวจสอบและพบหลักฐาน ของการฉ่อโกงสำหรับการเดิมพันดังกล่าว เอ็ม88 มีสิทธิ์ที่จะทำการหักยอดเงินทีได้ทำการโอนเงินไปยังบัญชีเอ็ม88ของสมาชิกแล้วคืนโดยทันที

 6. ผลการตัดสินของเอ็ม88 ถือเป็นที่สุด

  ผู้เล่นเห็นด้วยและยอมรับว่าเอ็ม88 มีสิทธิที่จะยกเลิกข้อกำหนดและเงือนใขการเดิมพันต่างได้ โดยไม่ต้องจ้งล่วงหน้า้

 7. ความรับผิดขอบต่อการชนะของผู้เล่น

  ผู้เล่นรับผิดชอบสำหรับ ภาษีและค่าธรรมเนียมใดๆที่เกิดจากการโอนมอบรางวัลให้กับผู้เล่นเอ็ม88 มีสิทธิ์ที่จะรายงานหรือ เก็บรายละเอียดใดๆเกี่ยวกับยอดหรือจำรวนเงินที่ชนะของผูแล่น ตามระเบียบปฏิบัติของกฏหมาย

2. เงินเดิมพัน

 1. ยอดขั้นต่ำ การเดิมพัน

  ยอดเงินขั้นต่ำจะขึ้นอยู่กับแต่ละประเภท และ ชนิดของการวางเดิมพัน

 2. หลักฐานของผลการเดิมพัน

  เอ็ม88มีการบันทึกฐานข้อมูลเป็นหลักฐานซึ่งมีความแตกต่างกันระหว่างสองสิ่งที่ควรจะเหมือนกัน สำหรับหมายเลขที่ ผู้เล่น เล่นหรือ รูปภาพทีปรากฏในเกมส์ที ผู้เล่นใส่ข้อมูลลงไป

 3. เป็นไปโดยเกมส์อัตโนมัติ / การยักย้าย ของโปรแกรม / การชักจูง / การฉ่อโกง

  การโอนย้ายข้อมูลทางบัญชีของผู้เล่นเอ็ม88 ไม่ว่าจะเป็นไปโดยอัติโนมัติของเกมส์หรือการยักย้ายจากผู้เล่นที่เป็นเจ้าของบัญชีเองหรืออย่างอื่น ข้อมูลบัญชีของผู้เล่นถือเป็นเรื่องที่ต้องห้ามอย่างเคร่งครัด โดยอาจจะมีผลในการยกเลิก หรือปิดบัญชี การเป็นสมาชิก รวมถึงบัญชีอื่นๆทั้งหมดที่มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมถึงยกเลิก หรือ ยึดเงินรางวัลและ ยอดโอน หรือ ดำเนินการตามขั้นตอนของกฏหมาย

  ส่วนเพิ่มเติมจากด้านบน ผู้เล่นยอมรับว่า เอ็ม88 มีสิทธิ์และอิสระอย่างเต็มที่ ที่จะทำการยกเลิก หรือปิดบัญชีของผู้เล่นกับเอ็ม88 เนืองจากเหตุผลใดๆก็ตาม โดยผู้เล่นเห็นชอบและจะไม่ทำการเรียกร้องค่าเสียหายใดๆที เกิดจาก การยกเลิก หรือ ปิดบัญชีของผู้เล่น จากเอ็ม88

  ผ้เล่นยอมรับและตะหนักว่า ระบบของโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นสามารถเกิดการ หรือ ข้อผิดพลาดได้ ผู้เล่นรับรอง หรือ สัญญาว่าจะระงับการรับผลประโชยน์ใดๆทีจะเกิดจากเหตุการเหล่านี้ ยิ่งไปกว่านั้นหากผู้เล่นตระหนักหรือทราบถึงความผิดพลาดใดๆที่เกิดขึ้น ผุ้เล่นจะทำการแจ้ง เอ็ม88เป็นลายรักษ์อักษร

  หากผู้เล่นไม่ปฏิบัติตามอนุพากย์นี้ เอ็ม88จะดำเนินการ เรียกร้องค่าชดเชยของมูลค่าทั้งหมดรวมถึงค่าเสียหายทั้งหมดที่ผู้เล่นละเลย จะรับประโยชน์ไปจากความผิดพลาดหรือไม่สมบูรณ์ของระบบ

  ผู้เล่นยอมรับว่าเอ็ม88 จะไม่รับผิดชอบใดๆต่อความเสียหายที่เกิดจากการเข้าใช้บริการจากผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาติ หรือจากผู้เล่นเองที่มีต่อบัญชีของผู้เล่น การเข้ามาก้าวก่ายหรือทำให้เกิดผลเสียหายต่อกระบวนการดำเนินการในเกมส์ต่างๆของเว็บไซต์ ถือเป็นการกระทำที่ผิดตามกฏหมาย หรือผู้ก่อการร้าย โดยบัญชีของสมาชิก จะถูกปิดโดยทันที และจะต้องชดใช้กับความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด

 4. เหตุการณ์นอกเหนือการควบคุมของแมนชั่น88

  ไม่ว่าที่ไหน ก็เกิดขึ้นได้ แมนชั่น 88 มีความพยายามที่จะยืนยันว่ามีการป้องกันเต็มที่สำหรับผู้เล่นทุกคนและ การเดิมพันของผู้เล่นเอง อย่างไร ก็ดี มันยังมี เหตุการณ์ที่นอกเหนือการควบคุมได้ของแมนชั่น 88 คุณอาจจะมีการหลุดการเชื่อมต่อจากเว็บไซด์ (ไม่ว่าเหตุผลใดๆก็ตาม) มันเป็นการกระทำจากพระเจ้า แมนชั่น 88 ไม่สามารถแบกรับความรับผิดชอบทั้งหมดที่สูญเสียได้แม้ว่าอาจจะสรุปได้ว่ามา จากไหน อาจจะมีการที่ผู้เล่นหลุดการเชื่อมต่อหลังจากที่วางเดิมพันไป และ ก่อนที่เกมส์จะเริ่มขึ้น ผลสรุปของเกมส์ ก็ยังจะ แสดงให้ เห็นในบัญชีของผู้เล่น และ การชนะ หรือว่าแพ้ ก็จะมีบันทึกไว้ตามนั้น

 5. การยอมรับผลลัพธ์ของการเดิมพัน

  โดยการวางเดิมพันใดๆ ก็ตามกับทางแมนชั่น 88 ผู้เล่นจะต้องยอมรับในผลสรุปของทุกๆเดิมพันก่อนหน้านี้ ที่มีอยู่มากมาย ผลลัพธ์ของเกมส์เดิมพันก่อนหน้า ด้วยเหตุนี้ ดูเหมือนกับว่า ไม่มีการโต้แย้ง หรือ ไม่มีการคืนเงิน หรือ การปรับให้เงินช่วยเหลืออื่นๆ

 6. การทำงานไม่ปกติของซอร์ฟแวร์์

  แมนชั่น88 ได้รับสิทธิ์อย่างถูกต้องในการที่จะระงับผลชนะ และ ยกเลิกเดิมพัน หากว่าผู้เล่นมีการเล่นเกมส์ไม่ปกติ ในการเล่นโกงหรือว่าซอร์ฟแวร์ มีการทำงานไม่ปกติจากตัวมันเอง

 7. การโต้แย้งเกี่ยวกับ บัญชีี

  ไม่ว่าที่ไหนที่มีการโต้แย้งเกี่ยวกับบัญชีของผู้เล่น ทางแมนชั่น 88 ได้รับสิทธิ์ อย่างถูกต้อง ในการ ระงับบัญชีผู้เล่นไว้ชั่วคราวจนกระทั่งจะมีการแก้ไขปัญหาแล้ว ทุกๆการโต้แย้งจำเป็นต้องมีการบันทึกไว้ตั้งแต่วันที่เริ่ม เวลา และ รายละเอียดของการโต้เถียง และส่งเป็น อีเมลไปที่ [email protected]. แมนชั่น 88 จะถือว่า การโต้แย้งของสมาชิกนั่นเป็นเรื่องสำคัญมาก และ มีความมุ่งมั่นที่จะ ใช้เหตุผลเป็นขั้นตอนในการแก้ไขเกี่ยวกับ การโต้เถียงทั้งหมด

 8. ราคาต่อรองสูงสุด

  M88.com ขอสงวน สิทธิ์ ในการกำหนดตามกฎของประเทศ รวมถึง ข้อตกลงและเงื่อนไข ที่ ใช้

3. การแก้ใข

เอ็ม88 มีสิทธิ์ทีจะทำการแก้ใขและเปลี่ยนแปลงข้อกำหนและเงือนใขเหล่านี้ได้โดยไม่ต้องมีการจ้งล่วงหน้า โดยการเปลี่ยนแปลงใดๆจะมีผลทันที ที่ได้มีประกาศลงบนเว็บไซต์ และจะมีผลผูกผันกับผู้เล่นทันที ตามเงือนใขและจุดประสงค์ของการเฝ้าระวังโดยทั่วไป โดยแนะนำให้ผู้เล่น ทำการปริ๊นและทำสำเนาข้อกำหนดและเงือนใขเก็บใว้