ศูนย์ช่วยเหลือ

การรับผิดชอบต่อความเสียหาย

1. การรับผิดชอบต่อความเสียหาย

M88 จะไม่รับผิดชอบต่อความผิดสำหรับเนื้อหาหรือความถูกต้องของเวปไซด์จากภายนอก

ในกรณีที่มีความไม่สอดคล้องหรือความคลาดเคลื่อนในความหมายระหว่างภาษาอังกฤษและภาษาอื่นๆ ให้อ้างอิงตามภาษาอังกฤษเป็นหลัก