Trung Tâm Hỗ Trợ

Keno

Keno

Kết quả Keno được cập nhật theo kết quả chính thức của các thị trường Canada, Úc, Slovakia, Hy Lạp, Oregon, New York, Kentucky và Morocco.
KENO được chơi với 20 bi số được rút ngẫu nhiên từ 80 bi số từ 01 tới 80.
Tập hợp của 20 số được chia và tách ra thành vài kiểu và loại cá cược khác nhau với tỷ lệ và cách tính tiền thắng riêng.

Thời gian kết quả chính thức đúng với từng khu vực trò chơi.
Chúng tôi có quyền hủy hoặc vô hiệu kết quả rút thăm nếu có bất kỳ thời gian chậm trể nào từ trang chính thức.
Chúng tôi có quyền hủy hoặc vô hiệu kết quả rút thăm nếu kết quả rút thăm được công bố trước khi hệ thống đóng cược.

KENO được chia thành vài kiểu cá cược được đặt tên:
TÀI/XỈU
LẺ/CHẴN
CÁC SỐ LẺ/CÁC SỐ CHẴN
TRÊN/DƯỚI
NGŨ HÀNH
NGỌC CẦU
HỖN HỢP TÀI/XỈU & LẺ/CHẴN

Ngoài đặt cược riêng lẻ cho từng thị trường, bạn có thể chọn đặt cược trên nhiều thị trường cùng một lúc, và đặt cược xiên ở màn hình bên ngoài (lobby)

1. lọai cá cược: TÀI,XỈU, ĐIỂM THỰC TẾ/CHÍNH XÁC

TÀI 810 XỈU
Tỷ Lệ 1.95 108 1.95

Nếu tổng của 20 banh số xổ ra bằng 810 thì tất cả đặt cược vào "tài", "xỉu", "tài lẻ", "xỉu lẻ", "tài chẵn", "xỉu chẵn" sẽ tự động hoàn trả lại tiền cược; tất cả các đặt cược hỗn hợp sẽ bị hủy nếu quí khách chọn bất kì cược nào phía trên và tiền cược sẽ được hoàn lại cho quí khách.

TÀI: Tổng số điểm của 20 bi số lớn hơn 810
XỈU: Tổng số điểm của 20 bi số nhỏ hơn 810
Tổng số điểm của của 20 bi số bằng chính xác 810

Ví Dụ:
Kết Quả Rút Thăm: 01, 04, 05, 10, 11, 13, 20, 27, 30, 32, 33, 36, 40, 47, 54, 59, 61, 64, 67 & 79
Tổng Số Điểm: 693
Kết quả Cược: 693 là nhỏ hơn 810, vì vậy "XỈU" thắng
Tiền Cược: USD 100
Thanh Toán: USD 100 x 1.95 = USD 195

2. lọai cá cược: LẺ/CHẴN

LẺ CHẴN
Tỷ Lê 1.95 1.95

LẺ: Chữ số cuối cùng của tổng điểm 20 bi số kết quả được rút là một số lẻ
CHẴN: Chữ số cuối cùng của tổng điểm 20 bi số kết quả được rút là một số chẵn

Ví Dụ:
Kết Quả Rút Thăm: 01, 04, 05, 10, 11, 13, 20, 27, 30, 32, 33, 36, 40, 47, 54, 59, 61, 64, 67 & 79
Tổng Số Điểm: 693
Kết quả Cược: Chữ số cuối cùng của 693 là Ba(3). Ba(3) là một số lẻ vì vậy cược "LẺ" thắng.
Tiền Cược: USD 100
Thanh Toán: USD 100 x 1.95 = USD195

* Số không(0) là một số chẵn và không có hòa/bằng trong kiểu cược này.

3. lọai cá cược: CÁC SỐ LẺ, CÁC SỐ CHẴN, HÒA

CÁC SỐ LẺ HÒA CÁC SỐ CHẴN
Tỷ Lê 2.3 4.3 2.3

CÁC SỐ LẺ: Từ 20 bi số được rút thăm, hơn 10 số là các số lẻ.
CÁC SỐ CHẴN: Từ 20 bi số được rút thăm, hơn 10 số là các số chẵn.
HÒA: Từ 20 bi số được rút thăm, có chính xác 10 số lẻ và 10 số chẵn.

Ví Dụ:
Kết Quả Rút Thăm: 01, 04, 05, 10, 11, 13, 20, 27, 30, 32, 33, 36, 40, 47, 54, 59, 61, 64, 67 & 79
Kết quả Cược: Có 11 số lẻ (01,05,11,13,27,33,47,59,61,67 & 79) và 9 số chẵn (04,10,20,30,32,36,40,54 & 64). Có nhiều số lẻ hơn so với số chẵn, Vì vậy cược "CÁC SỐ LẺ" thắng.
Tiền Cược: USD 100
Thanh Toán: USD 100 x 2.3 = USD 230

4. lọai cá cược: TRÊN, DƯỚI, HÒA

TRÊN HÒA DƯỚI
Tỷ Lê 2.3 4.3 2.3

TRÊN: từ 20 bi số được rút thăm, có nhiều hơn 10 số nằm trong khoảng từ 01-40.
DƯỚI: từ 20 bi số được rút thăm, có nhiều hơn 10 số nằm trong khoảng từ 41-80.
HÒA: từ 20 bi số được rút thăm, có chính xác 10 số từ khoảng 01-40 và mười số từ khoảng 41-80.

Ví Dụ:
Kết Quả Rút Thăm: 01, 04, 05, 10, 11, 13, 20, 27, 30, 32, 33, 36, 40, 47, 54, 59, 61, 64, 67 & 79
Kết quả Cược: Có 13 số (01,04,05,10,11,13,20,27,30,32,33,36 & 40) mà trong khoảng giữa 01 – 40 và 7 số (47,54,59,61,64,67 & 79) mà trong khoảng giữa 41 - 80. Vì vậy cược "TRÊN" thắng.
Tiền Cược: USD 100
Thanh Toán: USD 100 x 2.3 = USD 230

5. lọai cá cược: Ngũ Hành (KIM, MỘC, THỦY, HỎA và THỔ)

KIM MỘC THỦY HỎA THỔ
Tỷ Lê 9.2 4.6 2.4 4.6 9.2

KIM: Tổng số điểm của của 20 bi số được rút thăm, trong khoảng từ 210-695
MỘC: Tổng số điểm của của 20 bi số được rút thăm, trong khoảng từ 696-763
THỦY: Tổng số điểm của của 20 bi số được rút thăm, trong khoảng từ 764-855
HỎA: Tổng số điểm của của 20 bi số được rút thăm, trong khoảng từ 856-923
THỔ: Tổng số điểm của của 20 bi số được rút thăm, trong khoảng từ 924-1410

Ví Dụ:
Kết Quả Rút Thăm: 01, 04, 05, 10, 11, 13, 20, 27, 30, 32, 33, 36, 40, 47, 54, 59, 61, 64, 67 & 79
Tổng Số Điểm: 693
Kết quả Cược: 693 nằm trong khoảng giữa 210 – 695. Vì vậy cược "KIM" thắng
Tiền Cược: USD 100
Thanh Toán: USD 100 x 9.2 = USD 920

6. lọai cá cược: NGỌC CẦU

Trong phần cược này,người chơi tùy chọn trong khỏang từ 1 đến 5 bi số trong phạm vi từ 01 đến 80 bi số. Sau đó hệ thống ngẫu nhiên rút ra 20 bi số khác nhau trong phạm vi từ 01-80 bi số. Tỷ lệ thanh tóan căn cứ vào kết quả của các bi số đôí chiếu trên các bi số đã chọn của người chơi. Các chuỗi bi số nối tiếp nhau không được xem là hệ số để thanh tóan.

Bảng Thống Kê Tỷ Lệ Thanh Tóan

5 Lựa Chọn 4 Lựa Chọn 3 Lựa Chọn 2 Lựa Chọn 1 Lựa Chọn
Trúng 5 Bi Số 251 NA NA NA NA
Trúng 4 Bi Số 21 51 NA NA NA
Trúng 3 Bi Số 3.0 6.0 20.3 NA NA
Trúng 2 Bi Số NA 2.0 2.3 10.3 NA
Trúng 1 Bi Số NA NA NA NA 3.3
Không Trúng NA NA NA NA NA

Ví Dụ:
Kết Quả Rút Thăm: 01, 04, 05, 10, 11, 13, 20, 27, 30, 32, 33, 36, 40, 47, 54, 59, 61, 64, 67 & 79
Người Chơi Lựa Chọn Các Bi Số: 06, 20, 30 & 67
Kết quả Cược : Đối chiếu với kết quả rút thăm thì người chơi trúng 3 bi số (20, 30 & 67)

7. Lọai cá cược: HỖN HỢP TÀI/XỈU & LẺ/CHẴN

TÀI/ODD SMALL/ ODD TÀI/EVEN SMALL/ EVEN
Tỷ Lệ 3.7 3.7 3.7 3.7

TÀI/LẺ: Tổng số điểm của 20 bi số phải lớn hơn 810 điểm và chữ số cuối cùng của tổng điểm 20 bi số kết quả được rút là một số lẻ
XỈU/LẺ: Tổng số điểm của 20 bi số phải nhỏ hơn 810 điểm và chữ số cuối cùng của tổng điểm 20 bi số kết quả được rút là một số lẻ
TÀI/CHẴN: Tổng số điểm của 20 bi số phải lớn hơn 810 điểm và chữ số cuối cùng của tổng điểm 20 bi số kết quả được rút là một số chẵn
XỈU/CHẴN: Tổng số điểm của 20 bi số phải nhỏ hơn 810 điểm và chữ số cuối cùng của tổng điểm 20 bi số kết quả được rút là một số chẵn

Ví Dụ:
Kết Quả Rút Thăm: 01, 04, 05, 10, 11, 13, 20, 27, 30, 32, 33, 36, 40, 47, 54, 59, 61, 64, 67 & 79
Kết Quả:Tổng số điểm là 693.Vì 693 nhỏ hơn 810 điểm và chữ số cuối cùng của 693 là số lẻ (Số 3) nên người chơi sẽ thắng cược nếu cá cược vào phần "XỈU/LẺ"
Thanh Tóan: USD 100 x 3.7 = USD 370.

Điều Khoản Và Điều Kiện

8. Tiền thắng ở KENO

 1. Thanh toán tiền thắng

  Trong trường hợp vé cược thắng:

  • Việc tính toán tổng giá trị Tiền thắng sẽ được thực hiện;
  • Trong trường hợp cần thiết, Nhà cái sẽ tiến hành các bước xác minh tài khoản nhất định ; và,
  • Sau khi hoàn quá trình xác minh, nếu không có vấn đề nào chưa được giải quyết thì Tiền thắng sẽ được thanh toán.
  • Nếu tổng giá trị tiền của Tiền thắng cược bằng hoặc hơn 20.000 USD
   1. Khoản tiền thắng này sẽ cược được xác minh lại
   2. Người chơi sẽ thấy rằng tài khoản của họ đã thắng nhưng
   3. Số tiền thắng cược sẽ không được ghi có cho đến khi việc xác minh hoàn tất